Zásady ochrany osobních údajů

Tyto podmínky upravují ochranu osobních údajů při užívání webové a mobilní aplikace FOT (dále jen „Aplikace“) třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“)

Provozovatelem Aplikace je společnost Lumonos s.r.o., IČ 04653289, se sídlem Drahobejlova 1894/52, 190 00 Praha 9, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 251480 (dále jen „Společnost“), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Jaké informace jsou shromažďovány?

Jsou shromažďovány informace uživatelů, kteří se zaregistrují do Aplikace. Účelem jejich zpracovávání je především:

Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Společnost nikdy nezatajuje účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Společnost dodržuje pravidla povinné archivace údajů.

Společnost může osobní údaje zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Společnost zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede Společnost likvidaci osobních údajů.

Při registraci v Aplikaci, může být uživatel v případě potřeby vyzván k zadání jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele.

Používá Aplikace cookies?

Ano (Cookies jsou malé soubory, které se místo poskytovatele služeb přenáší do počítače uživatele přes webový prohlížeč a umožňuje stránkám, nebo poskytovatelům služeb systému rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a pamatovat si určité informace).

Společnost nebude sdělovat, obchodovat nebo jinak převádět na třetí osoby osobní údaje uživatelů vyjma osob, které zajištují provoz, vedení podnikání nebo údržbu Aplikace. Osobní údaje uživatelů lze zveřejnit, pokud je jejich zveřejnění v souladu se zákonem nebo zákonem vynuceno nebo pokud je jejich zveřejnění nutné k ochraně bezpečnosti a práv jiných. Neosobní identifikační informace návštěvníka, mohou být poskytnuty jiným osobám k marketingovým či reklamním účelům.

Váš souhlas

Užíváním Aplikace uživatel výslovně souhlasí s podmínkami jejich užívání, a s jejími zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel je oprávněn kdykoli svůj souhlas písemně odvolat na e-mailové adrese: info@lumonos.cz. Odvoláním souhlasu bude uživateli přerušeno poskytování služeb, které je s poskytnutím souhlasu přímo spojeno.